دوشنبه, 25 تير 1397
خدمات الكترونيك

  حقوق شهروندان

   ملاقات با شهردار
     
     فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1397/04/25
     نام :    نام خانوادگی :  
     تلفن :    تلفن همراه :  
     کد ملی :    ایمیل :  
     منطقه :    شماره پرونده :  
     ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
     آدرس :
     
     خلاصه درخواست :
     
     437144550
     ارسال

   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0