چهارشنبه, 28 شهريور 1397
خدمات الكترونيك

  حقوق شهروندان

   ملاقات با شهردار
     
     فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1397/06/28
     نام :    نام خانوادگی :  
     تلفن :    تلفن همراه :  
     کد ملی :    ایمیل :  
     منطقه :    شماره پرونده :  
     ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
     آدرس :
     
     خلاصه درخواست :
     
     1552043406
     ارسال

   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0