آدرس:   خیابان شریعتی بعد از پل خیابان فرمانداری شهرداری مرکزی دزفول

کد پستی:     6461635519

تلفن تماس:     13-06142420511

شماره پیامک:     30007971790030 - 50002070000057

آدرس ایمیل:     dezful@imo.org.ir


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0